MUSEK

HVTComité 2018
 
President:
  Richard Johanns

Vize-President:
  Jean Weiler

Sekretär:
  Chris Belardi

Keessier:
  Jérôme Schiltz
      Memberen:
          Joao Afonso
          Serge Blaise
          Sonja Laschette  
          Alain Morgenthaler
          Sacha Weiler