AGENDA

Hei sin d'Links fir déi eenzel Kalenneren:

 

All d'Kategorien:
http://hvt.lu/index.php?option=com_jevents&task=icals.export&format=ical&catids=32,33,34,35,36,38,90,91&years=0&k=8aba2176241021641503cbd069f9dd90

 

Nëmme Concerten:
http://www.hvt.lu/index.php?option=com_jevents&task=icals.export&format=ical&catids=34&years=0&k=64b018a1dce261489ed2042c234cde6c

 

Nëmme Fester:
http://www.hvt.lu/index.php?option=com_jevents&task=icals.export&format=ical&catids=32,35&years=0&k=43706d4aaa93d18bbaa98d16df2079ee

 

Nëmme Cortègen:
http://www.hvt.lu/index.php?option=com_jevents&task=icals.export&format=ical&catids=33&years=0&k=116577f9cfb6ead983c2a52f0944e7a6

 

Nëmme Jugendensemble:
http://www.hvt.lu/index.php?option=com_jevents&task=icals.export&format=ical&catids=38,90&years=0&k=78a77bdbe32e6a7ec230366cb693738